нийгэмд дундчуудын үүрэг үнэтэй

Буддын шашины сургаальд хүмүүсийг төлөв байдлынх нь хувьд "зөвхөн өөрийнхөө төлөө", "өөрийнхөө болон бусдын төлөө", "бусдын төлөө" санаа тавьдаг хэмээн 3 бүлэгт хувааж ном эрдэмд суралцах байдлаар нь мөн энэ 3 ангилалдаа харгалзуулан шамдахыг сургасан байдаг. Миний бодлоор ӨӨРИЙНХӨӨ БОЛОН БУСДЫН ТӨЛӨӨ санаа тавигчдыг ДУНДЧУУД гэж нэрлээд тэдний эвийн хүч нэгдлийг нийгэмд илүү өргөн далайцтайгаар нээлтэйгээр сурталчилбал үр дүнтэй мэт санагддаг. Эдийн засаг санхүүгийн үзүүлэлтээрээ баян, дундаж орлоготой, ядуу гэж ялгагдаж байгаа өнөөгийн нийгэмд ч дундаж орлоготой хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй мэт санагдана. Энэ нь цаанаа хүслийнхээ хэрээр хэрэгцээгээ тодорхойлж байгаа үл гүйцэлдэх мөрөөдлөөсөө татгалзахыг санал болгож байгаа хэрэг юм. Таалагдах эсэх нь хувь хүний л сонголт юм

Comments 3

Log in or register to post comments
Nini Mappo
Apr 17
Apr 17

Hello Uranchimeg,
That is interesting to learn, and true that we are better placed to care for others if we care for ourselves, or to uphold justice to other if we don't have to treat ourselves unjustly to do so, because then it would not be justice etc. So yes, a good balance is needed to be generous towards self and others at the same time. I wonder what the first category (only for themselves) is encouraged or discouraged from doing.

otahelp
Apr 17
Apr 17

thank you sister for sharing your thoughts. it is great to think of others while you are thinking of yourself.

Hello Uranchimeg,

Great to hear from you and I love this idea of promoting the middle, striving for a balance of care for self and others, as this balance is what brings about the feeling of unity of self with others! Thank you for sharing this wisdom, and giving us this deep reflection to ponder.

Cheers to you from Montreal, Canada,
Adriana