varalakshmi vrata puja sankalpam for tomorrow NANDANA NAAMA SAMVATSARE DAKSHINAAYANE GREESHMA RUTAU KATAKA MAASE(SRAAVANA MAASE FOR TELUGUS) SUKLA PAKSHE NAVAMYAM SUBHA TITHOU BHRUGUVAASARA (SWAATI NAKSHATRA UPTO 07.50 AM) VISAAKHA NAKSHATRA UKTAAYAM SUBRA YOGA BALAVA KARANA EVAMGUNA VISHESHENA VISHISTAAYAM NAVAMYAAM SUBHATITHOU MAMA SAHA KUTUMBASYA SRE VARAMAHALAKSHMI PRASADA SIDDAYARTAM SRAAVANA PURNIMOPADYANTA BRUGU VAASARA PUNYA KAALE KALPOKTA PRAKAARENA SRE VARAMALAKSHMI PUJAMCHA KARISHYE