ఓం కేశవాయ స్వాహా ఓం నారాయణాయ స్వాహా ఓం మాధవాయ స్వాహా ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః శ్రీ కృష్ణాయ నమః

ఉత్తిష్ఠన్తు భూత పిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషా మవరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః , ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓగ్ం సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం, భర్గో దేవస్య దీమహి. ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ఓమాపాజ్యోతీ రసో 2మృతం బ్రహ్మభూర్బువస్సువరోమ్

పితరం ... వసురూపం పితామహం ... రుద్రరూపం ప్రపితామహం ... ఆదిత్యరూపం మాతరం ... వసురూపం పితామహీం రుద్రరూపం ప్రపితామహీం ఆదిత్యరూపం సపత్నీమాతం (సవతితల్లి) వసురూపం మాతామహం వసురూపం మాతుః పితామహం రుద్రరూపం మాతుః ప్రపితామహం ఆదిత్యరూపం మాతామహీం వసురూపం మాతుః పితామహీం రుద్రరూపం మాతుః ప్రపితామహీం ఆదిత్యరూపం